Choď na obsah Choď na menu
 


ObrázokVítame vás na stránke

Precept Ministries Slovakia

PowerPointPrezentácia

Precept Ministries Slovakia je časťou celosvetovej misijnej spoločnosti Precept Ministries International.  Zakladateľka Kay Arthurová túto službu charakterizuje nasledovne: "Precept Ministries je služba založená Bohom s jediným zámerom: upevniť veriacich v Ježiša Krista v Božom slove, ktoré prináša úžasnú úctu pred Nim. Boh viedol Precept Ministries k zasiahnutiu ľudí vo všetkých denomináciách bez toho, že by došlo ku kompromisu s Božím neomylným Slovom. Veríme, že Božie slovo bolo verbálne inšpirované a dané človeku ako všetko, čo je potrebné pre človeka Božieho aby ho budovalo ku zrelosti a vystrojilo pre každý dobrý skutok života 2Tim 3, 16-17. Preto táto služba neuvaľuje na ľudí nejaké doktríny ale skôr upriamuje ľudí na Písmo, vo viere, že Pán je mocný svojim Duchom viesť a sprevádzať veriacich v Krista do každej pravdy skrze systematické študovanie Slova J 16,13a."

Dôrazy vyučovania Precept Ministries sú manifestované niekoľkými spôsobmi. Keďže chce slúžiť ľuďom v celom spektre ich života, Precept Ministries vytvorila celú škálu možností, od konferencií, cez audio a video materiálov, intenzívny tréningový inštitút, ako základ pre tých, ktorí chcú stáť v službe induktívneho štúdia Biblie, vydávanie kníh pre induktívne štúdium Biblie. Konferencie a týždenný Precept a In & Out triedy sa konajú v ústredí, ktoré sa nachádza v Chattanoga v Tennessee. Viac o tom na: www.precept.org

 Precept Ministries má svoju službu aj na území Európy, a euroázie, kde organizuje mnohé konferencie, semináre pre induktívne štúdium Biblie ako aj inštitút vzdelávania pre pokročilých v Surduc - Rumunsko. Zakladá mnohé služby induktívneho štúdia Biblie aj v jednotlivých krajinách. Precept Ministries Slovakia je jednou z nich

Jack Arthur a jeho manželka Kay Arthurová založili túto službu v roku 1970. Kay je autorkou kníh Precept Upon Precept /Krok za krokom/ a In & Out sérií biblického štúdia. Počas rokov usilovného študovania a vyučovania Kay veľmi rozvinula tieto jedinečné kurzy induktívneho štúdia.

Precept Ministries Slovakia tieto kurzy induktívneho štúdia prekladá a rozvíja na Slovensku. Je našou túžbou, aby čím viac ľudí bolo vtiahnutých k čítaniu a študovaniu svätého Písma - Biblie a aby pri tom objavili krásu Božieho slova a aby ich životy boli zmenené vierou v Krista.

 Darko Kraljik - koordinátor Precept Ministries Slovakia